Dienstenwijzer Connect Assuradeuren BV
voor de Dorpspolis Zwaag

Connect Assuradeuren BV informeert u graag over de dienstenwijzer die is opgesteld door belangenorganisaties uit de financiële dienstverlening en is bedoeld om de relatie tussen u en Connect Assuradeuren volledig doorzichtig te maken.

In de Wet op het financieel toezicht zijn eisen gesteld aan de wijze waarop financiële dienstverleners consumenten (klanten) dienen te informeren. De dienstenwijzer schrijft voor aan welke punten minimaal aandacht besteed moet worden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Connect Assuradeuren BV hecht belang aan een juiste en adequate voorlichting aan haar cliënten. Deze dienstenwijzer onderschrijven wij dan ook volledig. Hier leest u precies hoe onze dienstverlening rondom de Dorpspolis is opgebouwd en wat u van ons mag verwachten. Hier staat echter tegenover dat wij ook iets van u verwachten. Wat dit is, zal hierna voor u uiteen worden gezet. Mocht u na het lezen van de dienstenwijzer nog vragen hebben, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Wie zijn wij?

Connect Assuradeuren BV is het volmachtverzekeringsbedrijf dat de Dorpspolis heeft ontwikkeld en belast is met de uitvoering daarvan. Dit gaat primair via internet. U kunt alles over de Dorpspolis online vinden en afsluiten via de website van Connect Assuradeuren www.connect-assuradeuren.nl.

Onze website is in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Tijdens kantooruren staan wij ook telefonisch voor u klaar.
 Onze diensten

Wij bieden in de Dorpspolis:

Schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen vergoeden conform de verzekeringsvoorwaarden schade die u lijdt, bijv. als uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. Denk daarbij resp. aan een Reisverzekering, een Autoverzekering, een Brandverzekering etc. 

Sommenverzekeringen

Een sommenverzekering keert in geval van schade conform de verzekeringsvoorwaarden, een (vaste) som geld uit, bijv. in geval u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

Onze dienstverlening

Indien u verzekeringen bij ons afsluit kunt u van ons verwachten: 1. Dat wij u helpen zo goed mogelijk assisteren bij het invullen van de aanvraag van een verzekering door het gebruik van info-icoontjes. 2. Dat het online aanvraagformulier volledig door u wordt ingevuld, want kunt u pas verder naar de volgende stap als u alle noodzakelijke velden, aangegeven met een *, heeft ingevuld. 3. Dat wij uw gegevens die vastleggen in een persoonlijk dossier. U kunt in uw persoonlijk dossier, Mijn Polismap, bekijken via de website.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u.

1. Dat u ons de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Dat u ons informeert als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de verzekerde zaken. Wij verwachten dan van u dat u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Dat kan telefonisch of per e-mail. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s niet of niet voldoende verzekerd zijn of blijven. Welke wijzigingen dient u door te geven? Geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, aan- en verbouw van uw woning en verhuizing.

3. Wijzigingen in gegevens van verzekerde zaken, bijv. een nieuwe woning, een nieuwe auto, een nieuwe keuken, aankoop van een pleziervaartuig of caravan, aankoop van kostbare zaken als dure schilderijen, sieraden of muziekinstrumenten enz.

4. Wij vragen u om correspondentie die u van ons ontvangt, goed te controleren op juistheid. Indien u onjuistheden signaleert, dan dient u die zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Onze bereikbaarheid

Connect Assuradeuren BV

Postbus 4108, 1620 HC Hoorn
Bezoekadres: Raadhuisplein 3, 1687 NG Wognum

Telefoon: 0229 - 54 75 90 / Telefoon bij schade: 0229 - 75 34 70
E-Mail: info@connect-assuradeuren.nl / E-Mail bij schade: schade@connect-assuradeuren.nl
Website: www.dorpspoliszwaag.nl

Openingstijden:

Op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur

Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 0229 - 54 76 95.
Buiten kantoortijden (alleen bij spoed) op 06 - 538 18 121.

De premie

Afspraken rondom premiebetaling:

Premiebetalingen vinden plaats door middel van automatische incasso. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan er bij schade worden geweigerd om deze te vergoeden.

Gerechtelijke incassokosten bij niet tijdige betaling van de premie worden bij u rekening gebracht.

Onze relatie met verzekeraars

Wij hebben een volmacht van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij van deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om ten behoeve van onze relaties op naam van de betreffende verzekeringsmaatschappijen verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Op uw polis kunt u zien in naam van welke verzekeraar de volmacht is verleend.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen onze beloning op basis van provisie. Dit houdt in dat wij van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is, een kostenvergoeding ontvangen die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Onze kwaliteit

1. Ons kantoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34164652.

2. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12003355. Dat is wettelijke verplicht om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

3. Wij zijn in het bezit van alle benodigde verzekeringsdiploma’s en houden die diploma’s permanent actueel.

4. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Persoonsgegevens

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen vertrouwelijk, conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Beëindiging relatie

1. U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen als bijzondere feiten bekend worden die grond tot opzegging geven. In dat geval wordt u daarover schriftelijk door ons geïnformeerd.

Klachten?

1. Als u een klacht heeft over onze werkwijze of onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij binnen 3 werkdagen contact met u op.

3. Alle klachten worden door de directie behandeld.

4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, Tel. : 0900 - 35 522 48. info@kifid.nl. Website: www.kifid.nl. Wij zijn aangesloten bij het Kifid en hebben vastgelegd dat wij de uitspraken van dit instituut altijd opvolgen.

5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Daar wordt uw vereniging en het hele dorp beter van